Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta - Friends of the Crib - Malta - Amici del Presepe - Malta - Freunde der Krippe - Malta - Les Amis de la Creche de Noel - Malte - Asociación de Amigos del Pesebre - Malta


Lejn Milied madwar
il-PRESEPJU

 

Home
WELCOME
BENVENUTO
WILKOMMEN
BIENVENIDO
BIENVENUE
MIN AHNA?
IL-PRESEPJU
FULJETT
KALENDARJU
TEKNIKA
KUNTATT
RITRATTIMERHBA
Nilqghuk fis-sit elettroniku tal-Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta.

7 sal-11 ta' Novembru, 2018
       KONVENJU GHAL HBIEB TAL-PRESEPJU EWROPEJ F'MALTA
        " IL-MAXTURA  - NIXXIEGHA TA' GHAQDA U HBIBERIJA BEJN IL-POPLI"
         Holqa ohra fil-katina ta' successi mill-Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta.
        Inkomplu l-Mixja taghna lejn Milied madwar il-Presepju.
 Lejn il-35 anniversarju!

Kwazi 35 sena ilu,  twieldet  l-Ghaqda Hbieb tal-Presepju – Malta bil-ghan ewlieni li ssahhah it-tradizzjoni tal-Presepju fil-Milied Malti.

Nhar is-7 ta' Ottubru 1986 bdiet mixja ta’ hamsa u tletin sena...ma kienetx facli. Mhux l-ewwel darba li l-Ghaqda kien jinhtigilha tiffaccja atmosfera ta’ apatija minn min kien mistenni jaghti appogg. It-triq mhux dejjem kienet lixxa jew ghall-wita. Il-Kunsilli li mexxew l-Ghaqda tul dawn is-snin kellhom jitilghu tlajja, iwarrbu ostakli u jilqghu sfidi biex jilhqu l-ghanijiet li ghalihom twaqqfet l-Ghaqda Hbieb tal-Presepju – Malta.

Dawn kollha ziedu d-determinazzjoni tal-membri tal-Ghaqda biex jibqghu mexjin u jharsu biss il-quddiem. L-ghanijiet tal-Ghaqda, mibnijin fuq l-imhabba lejn it-tradizzjonijiet Maltin u l-ispirtu veru tal-Milied bdew jintlahqu. Il-presepju beda jzid fil-popolarita tieghu bir-rizultat li zdiedet il-prezenza tieghu fid-djar u postijiet pubblici f’Malta. Bil-hidma tal-Kunsilli li mexxew l-Ghaqda u l-interess muri mill-membri li zdiedu sena wara l-ohra, it-triq il-quddiem bdiet dejjem tehfief. Il-presepju rega sab il-post li jixraqlu – fic-centru tal-Milied Malti.

Wara ftit snin bdew il-kuntatti ma’ ghaqdiet simili barra minn Malta, biex il-kultura tal-Milied Malti bdiet tithallat ma’ dawk ta’ pajjizi ohra. Presepisti Maltin zaru presepji f’pajjizi ohra vicin taghna u hbieb tal-Presepju minn pajjizi barranin gew jiltaqghu maghna u japprezzaw il-presepju Malti. Bis-sahha ta’ dan diversi membri tal-Ghaqda irnexxielhom iwasslu l-presepju Malti fi djar u wirjiet barranin. Ma kienx bizzejjed...l-Ghaqda kompliet tahdem ma’ ghaqdiet barranin sakemm fl-2008 sar l-ewwel skambju ta’ numru sabih ta’ presepji ma’ ghaqda presepistika gewwa Vosendorf, fl-Awstrija. Xejn inqas minn hamsa u ghoxrin presepju telqu minn Malta lejn dan il-post vicin Vienna fil-waqt li daqstant iehor kienu fi triqithom minn Vosendorf lejn Malta. Il-wirja taghna dik is-sena infethet mill-Ambaxxatrici tal-Awstrija f’Malta.

Il-mixja kompliet u f’eghluq il-25 sena tal-Ghaqda, ingieb Malta presepju artistiku mahdum mill-melh fuq pedana ta’ madwar 70 metru kwadru bi statwi tat-terracotta. Dan gie minn Caltagirone fi Sqallijja u ntrama fl-MFCC, Ta’ Qali. Fl-istess sena, presepju Malti kien armat fil-kattidral ta’ Brussell fuq inizjattiva tal-Ambaxxatur Malti fil-Belgju.

Issa konna qbadna ritmu tajjeb. Il-popolarita tal-Ghaqda Hbieb tal-Presepju – Malta qabdet sew anke barra minn xtutna, u fl-2012 irnexxielna ngibu numru ta’ presepji mahduma mill-qasab mill-belt ta’ Chieti fl-Italja. Kien imiss li l-presepju Malti jerga jsiefer u jmur izur belt ohra barranija u fl-2014 ftit aktar minn ghoxrin presepju ittellghu Acitrezza fi Sqallijja biex ittellghet wirja ta’ presepji minn Malta f’din il-belt,  provincja ta’ Catania.

Sadanittant, f'Malta bdew il-preparazzjonijiet biex il-Belt Valletta titlibbes il-kuruna tal-KAPITALI EWROPEA  TAL-KULTURA fl-2018.  Ahna mill-ewwel htafna l-okkazjoni u rajna kif nistghu naghtu sehemna f'dan l-avveniment kulturali daqshekk importanti.  Ikkunsidrajna diversi idejat u possibiltajiet sakemm fl-ahhar nibtet l-ideja li norganizzaw  attivita Ewropeja  f'Malta.  Fassalna pjan u fl-2016, fl-okakzjoni tal-Kungress Mondjali tal-Presepju gewwa Bergamo, l-Italja, habbarna li fl-2018 f'Malta kien ser isir l-ewwel Konvenju ghal Presepisti Ewropej. Ftahna l-applikazzjonijiet u fis-7 ta' Novembru, 2018 fetah il-Konvenju li ghalih attendew 50 delegat minn 14 il-pajjiz barrani fosthom l-Amerika u l-Argentina. Il-Konvenju dam sejjer hamest ijiem li matulhom kellna diversi zjajjar lil siti turistici, presepji u Konferenza bit-tema: "MADWAR IL-PRESEPJU L-ISTRANGIERI JSIRU HBIEB".  Mill-kummenti li rcevejna wara li d-delegati waslu lura f'pajjizhom, irrejalizzajna li x-xoghol li hadna halla l-frott.

Bi pajcir nghidu li s-success ta' dan il-Konvenju kien dovut ukoll ghal ko-finanzjament mill-Fond ghall-Kawzi Gusti fil-Ministeru tal-Finanzi.   

Mixja sabieha...bdiet bil-mod u ziedet fir-ritmu matul is-snin. Forsi xi hadd jistaqsi: Wasalna?  Tmiem il-mixja tal-Ghaqda Hbieb tal-Presepju – Malta ma jistax jasal. Il-hidma tal-Kunsill Amministrattiv u l-membri tal-Ghaqda saret missjoni li trid tkompli tistinka biex il-presepju jkompli jinbena mhux biss f’kull dar imma wkoll u b’mod partikulari f’kull qalb Maltija.

M’ghandiex ambizzjoni li xi darba nghidu “wasalna”...imma d-determinazzjoni li nibqghu mexjin il-quddiem qieghda hemm u qed tissahhah ma’ kull sena li tghaddi.

L-GHANIJIET TAL-GHAQDA HBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA HUMA DAWN:

bullet

Li tahdem biex il-presepju jsib postu f'kull dar Maltija fil-Milied.

bullet

Li tlaqqa flimkien u tkabbar il-hbiberja fost id-dilettanti tal-presepju.

bullet

Li theggeg kittieba u artisti Maltin biex jinkludu il presepju u/jew il-Milied fix-xoghol taghhom billi taghti pubblicita xierqa lil dawn ix-xogholijiet.

bullet

Li torganizza 'lectures' u korsjiet dwar l-istorja u l-bini tal-presepju.

bullet

Li twaqqaf wirja permanenti, jew muzew tal-presepju u oggetti marbuta mieghu.

bullet

Li tohloq relazzjonijiet ma' organizzazjonijiet presepistici ohra, kemm f'Malta kif ukoll barra, biex permezz taghhom isir bdil ta' ahbarijiet u   informazzjoni marbuta mat-tradizzjonijiet tal-presepju madwar id-dinja .