Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta - Friends of the Crib - Malta - Amici del Presepe - Malta - Freunde der Krippe - Malta - Les Amis de la Creche de Noel - Malte - Asociación de Amigos del Pesebre - Malta


Lejn Milied madwar
il-PRESEPJU

Home
WELCOME
BENVENUTO
WILKOMMEN
BIENVENIDO
BIENVENUE
MIN AHNA?
IL-PRESEPJU
FULJETT
KALENDARJU
TEKNIKA
KUNTATT
RITRATTI

        MERHBA


XXI WORLD CONGRESS
in
AACHEN - GERMANY.
15th - 19th January, 2020


http://www.euregiokrippen.eu

Nilqghuk fil-'Website' tal-
GHAQDA HBIEB TAL-PRESEPJU
                       Malta MIXJA TA' TLETIN SENA!

Aktar ma jghaddi z-zmien, il-festi tradizzjonali Maltin,    fosthom il-Milied, qed ikunu assedjati minn materjalizmu sfrenat li jipprova jnessi l-veru sinjifikat ta' dawn il-festi hekk sbieh li jiffurmaw is-sinsla tat-tradizzjoni Maltija.  Fid-dinja tal-lum, fejn il-hajja saret kwazi mekkanika, id-drawwiet ta' missierijietna qed jitwarrbu fil-genb biex jaghmlu l-wisa’ ghat-tlellix tal-konsumizmu 'modern'.

Kien ghalhekk li nhar is-7 ta’ Ottubru, 1986 l-Ghaqda Hbieb tal-Presepju – Malta tat l-ewwel pass biex tregga l-presepju lura lejn ic-centru tal-Milied Malti.

Mixja ta’ tletin sena...ma kienetx facli. Mhux l-ewwel darba li l-Ghaqda kien jinhtigilha tiffaccja atmosfera ta’ apatija minn min kien mistenni jaghti appogg. It-triq mhux dejjem kienet lixxa jew ghall-wita. Il-Kunsilli li mexxew l-Ghaqda tul dawn is-snin kellhom jitilghu tlajja, iwarrbu ostakli u jilqghu sfidi biex jilhqu l-ghanijiet li ghalihom twaqqfet l-Ghaqda Hbieb tal-Presepju – Malta.

Dawn kollha ziedu d-determinazzjoni tal-membri tal-Ghaqda biex jibqghu mexjin u jharsu biss il-quddiem. L-ghanijiet tal-Ghaqda, mibnijin fuq l-imhabba lejn it-tradizzjonijiet Maltin u l-ispirtu veru tal-Milied bdew jintlahqu. Il-presepju beda jzid fil-popolarita tieghu bir-rizultat li zdiedet il-prezenza tieghu fid-djar u postijiet pubblici f’Malta. Bil-hidma tal-Kunsilli li mexxew l-Ghaqda u l-interess muri mill-membri li zdiedu sena wara l-ohra, it-triq il-quddiem bdiet dejjem tehfief. Il-presepju rega sab il-post li jixraqlu – fic-centru tal-Milied Malti.

Wara ftit snin bdew il-kuntatti ma’ ghaqdiet simili barra minn Malta, biex il-kultura tal-Milied Malti bdiet tithallat ma’ dawk ta’ pajjizi ohra. Presepisti Maltin zaru presepji f’pajjizi ohra vicin taghna u hbieb tal-Presepju minn pajjizi barranin gew jiltaqghu maghna u japprezzaw il-presepju Malti. Bis-sahha ta’ dan diversi membri tal-Ghaqda irnexxielhom iwasslu l-presepju Malti fi djar u wirjiet barranin. Ma kienx bizzejjed...l-Ghaqda kompliet tahdem ma’ ghaqdiet barranin sakemm fl-2008 sar l-ewwel skambju ta’ numru sabih ta’ presepji ma’ ghaqda presepistika gewwa Vosendorf, fl-Awstrija. Xejn inqas minn hamsa u ghoxrin presepju telqu minn Malta lejn dan il-post vicin Vienna fil-waqt li daqstant iehor kienu fi triqithom minn Vosendorf lejn Malta. Il-wirja taghna dik is-sena infethet mill-Ambaxxatrici tal-Awstrija f’Malta.

Il-mixja kompliet u f’eghluq il-25 sena tal-Ghaqda, ingieb Malta presepju artistiku mahdum mill-melh fuq pedana ta’ madwar 70 metru kwadru bi statwi tat-terracotta. Dan gie minn Caltagirone fi Sqallijja u ntrama fl-MFCC, Ta’ Qali. Fl-istess sena, presepju Malti kien armat fil-kattidral ta’ Brussell fuq inizjattiva tal-Ambaxxatur Malti fil-Belgju.

Issa konna qbadna ritmu tajjeb. Il-popolarita tal-Ghaqda Hbieb tal-Presepju – Malta qabdet sew anke barra minn xtutna, u fl-2012 irnexxielna ngibu numru ta’ presepji mahduma mill-qasab mill-belt ta’ Chieti fl-Italja. Kien imiss li l-presepju Malti jerga jsiefer u jmur izur belt ohra barranija u fl-2014 ftit aktar minn ghoxrin presepju ittellghu Acitrezza fi Sqallijja biex ittellghet wirja ta’ presepji minn Malta f’din il-belt,  provincja ta’ Catania.

Dan kollu kien jehtieg hafna xoghol preparattiv u kien hemm min haseb li l-Ghaqda qed titraskura l-ghanijiet li ghalihom twaqqfet f’Malta. Xejn minn dan, fil-waqt li hadmu bis-shieh biex l-attivitajiet li semmejna jkollhom is-success li fil-fatt wasal, it-tmexxijja tal-Ghaqda hadet hsieb biex tmexxi l-quddiem l-iskop li ghalih twaqqfet fl-1986...li terga tpoggi l-presepju fil-Milied Malti. Biex dan seta jsir l-Ghaqda hasbet biex taghmel xi tibdiliet fl-organizzazjoni. Bdiet bit-tnehhijja ta’ kompetizzjoni waqt il-Wirja Annwali, introduciet regolamenti ghall-partecipazzjoni fl-istess wirja, holqot korsijiet u lectures dwar il-presepju u l-bini tieghu li ghadhom isiru sal-lum. Fuq kollox, inkiteb mill-gdid l-Istatut tal-Ghaqda li kien gie tradott minn dak tal-Associazione Amici del Presepio tal-Italja fl-1987. Dawn il-passi kienu jinhtiegu decizjonijiet kultant iebsa, li l-Kunsill ma ddejjaqx jiehu u li finalment servew biex l-Ghaqda timxi ahjar.

Mixja sabieha...bdiet bil-mod u ziedet fir-ritmu matul is-snin. Forsi xi hadd jistaqsi: Wasalna?  Tmiem il-mixja tal-Ghaqda Hbieb tal-Presepju – Malta ma jistax jasal. Il-hidma tal-Kunsill Amministrattiv u l-membri tal-Ghaqda saret missjoni li trid tkompli tistinka biex il-presepju jkompli jinbena mhux biss f’kull dar imma wkoll u b’mod partikulari f’kull qalb Maltija.

M’ghandiex ambizzjoni li xi darba nghidu “wasalna”...imma d-determinazzjoni li nibqghu mexjin il-quddiem qieghda hemm u qed tissahhah ma’ kull sena li tghaddi.

L-GHANIJIET TAL-GHAQDA HBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA HUMA DAWN:

bullet

Li tahdem biex il-presepju jsib postu f'kull dar Maltija fil-Milied.

bullet

Li tlaqqa flimkien u tkabbar il-hbiberja fost id-dilettanti tal-presepju.

bullet

Li theggeg kittieba u artisti Maltin biex jinkludu il presepju u/jew il-Milied fix-xoghol taghhom billi taghti pubblicita xierqa lil dawn ix-xogholijiet.

bullet

Li torganizza 'lectures' u korsjiet dwar l-istorja u l-bini tal-presepju.

bullet

Li twaqqaf wirja permanenti, jew muzew tal-presepju u oggetti marbuta mieghu.

bullet

Li tohloq relazzjonijiet ma' organizzazjonijiet presepistici ohra, kemm f'Malta kif ukoll barra, biex permezz taghhom isir bdil ta' ahbarijiet u   informazzjoni marbuta mat-tradizzjonijiet tal-presepju madwar id-dinja .